<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:wicket="http://wicket.apache.org">
<wicket:panel>
<br/>
This is tab-panel 2
</wicket:panel>
</html>